Rozdział I
Postanowienia ogólne

§1.

Towarzystwo Przyjaciół  Muzeum Oręża Polskiego w Kołobrzegu, zwane dalej Towarzystwem, działa na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989r. Prawo o Stowarzyszeniach (tekst jednolity Dz. U. 79 poz. 855 z 2001 r. z późniejszymi zmianami), oraz niniejszego Statutu.

 

§2.

Towarzystwo jest apolitycznym, dobrowolnym, samorządnym i trwałym zrzeszeniem o celach niezarobkowych. Szanuje indywidualne prawo do własnych przekonań i poglądów. Współpraca w ramach Towarzystwa odbywa się na zasadach: pomocy, suwerenności stron, partnerstwa, efektywności, uczciwej konkurencji i jawności.

§3.


Terenem działania zarejestrowanego Towarzystwa jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej, a jego siedzibą jest miasto Kołobrzeg.

§4.

 1. Towarzystwo posiada osobowość prawną.     
 2. Nazwa Towarzystwa jest prawnie zastrzeżona
 3. Towarzystwo jest zawiązane na czas nieograniczony

§5.

 

 1.  Towarzystwo opiera swoją działalność na pracy społecznej członków. Do prowadzenia swoich spraw może zatrudniać pracowników.
 2.  Towarzystwo może prowadzić działalność gospodarczą,  na ogólnych zasadach określonych w odrębnych przepisach prawa. Dochód z działalności gospodarczej Towarzystwa służy realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między członków Towarzystwa.
 3. Oparcie działalności Towarzystwa na pracy społecznej członków nie wyłącza możliwości poddania pewnej sfery działania regułom odpłatności. Możliwość łączenia członkostwa Towarzystwa z pracą na rzecz Towarzystwa może dotyczyć w ograniczonym zakresie także członków zarządu.

§6.


Towarzystwo może używać odznak i pieczęci na zasadach określonych w przepisach szczególnych.

§7.


Towarzystwo może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji, stowarzyszeń o takim samym lub podobnym profilu działania na podstawie uchwały Zarządu Towarzystwa.

 

Rozdział II
Cele i sposoby działania.


§8.

Celem Towarzystwa jest:

1)wspieranie działalności Muzeum Oręża Polskiego w Kołobrzegu i działanie na rzecz ochrony  dziedzictwa kulturowego, zabytków, ze szczególnym uwzględnieniem techniki wojskowej oraz  promocji historii polskiego oręża, historii Ziemi Kołobrzeskiej, oraz upowszechnianie wiedzy o materialnym i duchowym dziedzictwie Pomorza Zachodniego

2)wspieranie  instytucji i środowisk realizujących podobne cele,

3) podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej,

4) działanie na rzecz kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji,

5) działanie na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijanie kontaktów i współpracy między społeczeństwami,

6)promocja i organizacja wolontariatu na rzecz realizacji celów statutowych Towarzystwa.

§9.

 

Towarzystwo realizuje swoje cele poprzez:

1.       współdziałanie z władzami, instytucjami oraz organizacjami zainteresowanymi działalnością Towarzystwa i Muzeum Oręża Polskiego w Kołobrzegu,

2.        współpracę z pokrewnymi towarzystwami krajowymi i zagranicznymi oraz osobami fizycznymi,

3.        organizowanie oraz uczestniczenie w zjazdach, konferencjach, sesjach naukowych, sympozjach, wystawach, odczytach, dyskusjach i konkursach,

4.        finansowanie lub współfinansowanie zakupów eksponatów dla Muzeum Oręża Polskiego w Kołobrzegu oraz innych wydatków związanych z działalnością Muzeum Oręża Polskiego na wniosek Dyrektora MOPK, (eksponaty stanowić będą własność Muzeum Oręża Polskiego)

5.        finansowanie lub współfinansowanie remontów i konserwacji obiektów dziedzictwa kultury i zabytków techniki

6.       gromadzenie środków finansowych ze składek członkowskich, z zapisów, spadków i darowizn,

7.       honorowanie osób zasłużonych dla krzewienia idei Towarzystwa

8.       działalność wydawniczą

9.        działania promocyjne

10.    organizowanie imprez i  wycieczek turystycznych

11.   działalność edukacyjną

12.   działalność naukową i projekty badawcze

13.   organizację wystaw i wydarzeń zgodnych z celami i statutem Towarzystwa


§10

 1. Stowarzyszenie prowadzi działalność gospodarczą w następującym zakresie:
 2. działalność wydawnicza
 3.  prace naukowo – badawcze
 4. działalność edukacyjna
 5. organizacja wydarzeń, konferencji, seminariów

 

Rozdział III
Członkowie Towarzystwa, ich prawa i obowiązki


§11.

1)      Członkami Towarzystwa mogą być osoby fizyczne i prawne z zastrzeżeniem pkt.2.

2)      Osoba prawna może być jedynie wspierającym członkiem Towarzystwa.

 

§12.


Członkowie Towarzystwa dzielą się na:

1. członków zwyczajnych
2. członków wspierających
3. członków honorowych

 

§13.

1)      Członkiem zwyczajnym może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych i nie pozbawiona praw publicznych, a także cudzoziemiec mający stałe zameldowanie na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej – identyfikująca się ze statutowymi celami Towarzystwa oraz pragnąca czynnie współpracować przy realizowaniu tych celów.

2)      O przyjęciu danej osoby w poczet członków zwyczajnych Towarzystwa decyduje Zarząd Towarzystwa w formie uchwały na podstawie pisemnej deklaracji kandydata.

§14.

1)       Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych lub osoba prawna zainteresowana statutową działalnością Towarzystwa deklarująca na jego rzecz pomoc finansową lub rzeczową, która złoży w tej sprawie oświadczenie woli Zarządowi.
Osoba prawna działa w Towarzystwie przez swojego przedstawiciela.

2)      Członek wspierający obowiązany jest do opłacania składek członkowskich.

3)      O przyjęciu członka wspierającego decyduje Zarząd Towarzystwa na wniosek ubiegającej się o to osoby określonej w ust.1.

 

§15.

 

1)      Członkiem honorowym może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych i nie pozbawiona praw publicznych, która wniosła wybitny wkład w rozwój idei Towarzystwa lub w inny szczególny sposób zasłużyła się dla Towarzystwa.

2)      Nadanie godności członka honorowego Towarzystwa następuje na podstawie uchwały Walnego Zebrania Członków, na wniosek Zarządu.

 

§16.

Członek zwyczajny ma prawo:

1)      biernego i czynnego uczestniczenia w wyborach do władz Towarzystwa

2)       do uczestniczenia w zebraniach, odczytach, konferencjach, kongresach, sympozjach oraz innych wydarzeniach organizowanych przez władze Towarzystwa

3)      korzystania z dorobku, majątku i wszelkich form działalności oraz pomocy Towarzystwa,

4)      zgłaszania opinii, wniosków, postulatów co do działalności Towarzystwa,

5)       współdecydowania o programie działania Towarzystwa, poprzez uczestniczenie w podejmowaniu uchwał i występowanie z inicjatywą uchwałodawczą.

 

§17.

Członek zwyczajny obowiązany jest do:

1)      aktywnego uczestnictwa w działaniach Towarzystwa oraz propagowania jego celów i programu,

2)      przestrzegania statutu, regulaminów, uchwał władz Towarzystwa,

3)       regularnego opłacania składek członkowskich.

§18.

1)      Członek wspierający i honorowy posiada prawa określone w §16 za wyjątkiem pkt.1.

2)      Członek wspierający jest obowiązany do regularnego wywiązywania się z deklarowanych świadczeń oraz przestrzegania uchwał i regulaminów władz Towarzystwa.

3)       Członek honorowy zwolniony jest z obowiązku opłacania składek członkowskich.

 

§19.

1)       Członkostwo w Towarzystwie ustaje na skutek:

a)      dobrowolnej rezygnacji z przynależności do Towarzystwa, zgłoszonej na piśmie Zarządowi po uprzednim uregulowaniu zaległych składek członkowskich i innych zobowiązań w stosunku do Towarzystwa

b)       śmierci członka lub utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego, będącego osobą prawną,

c)        skreślenia z listy przez Zarząd z powodu zalegania, w okresie dłuższym niż 6 miesięcy z opłatą składek członkowskich lub innych świadczeń,

d)       wykluczenia z Towarzystwa na skutek prawomocnej decyzji Zarządu w przypadku naruszenia zasad statutowych, nieprzestrzegania uchwał i regulaminów lub działania na szkodę Towarzystwa,

e)      wykluczenia w wyniku prawomocnej decyzji Zarządu na skutek pozbawienia członka praw publicznych prawomocnym wyrokiem sądu.

2) W przypadku określonym w ust.1 pkt c, d, e, Zarząd zobowiązany jest zawiadomić członka o skreśleniu lub wykluczeniu, podając przyczynę skreślenia lub wykluczenia. Uchwały oraz orzeczenia w wyżej określonych sprawach mogą być zaskarżane do Walnego Zgromadzenia Członków do  w terminie 14 dni od daty ich doręczenia.

3) Ponowne przyjęcie do Towarzystwa osób, które utraciły członkostwo zwyczajne lub wspierające na podstawie ust.1 pkt. c następuje na podstawie uchwały Zarządu.

 

Rozdział IV
Struktura Organizacyjna Towarzystwa

§20.


1.Władzami naczelnymi Towarzystwa są:

a)       Walne Zebranie Członków

b)       Zarząd

c)        Komisja Rewizyjna

§21.

1)       Kadencja Zarządu i Komisji Rewizyjnej Towarzystwa trwa 4 lata.

2)       Wybór tych władz odbywa się w głosowaniu jawnym na Walnym Zebraniu Członków spośród kandydatów będących członkami Towarzystwa, bezwzględną większością głosów.

3)       Ustępujący członkowie Zarządu i Komisji Rewizyjnej mogą te samą funkcję pełnić nie dłużej niż przez 3 kadencje

4)       W przypadku ustąpienia, wykluczenia lub śmierci członka wybieralnych władz Towarzystwa w trakcie kadencji, skład osobowy jest uzupełniany przez władze Towarzystwa poprzez przeprowadzenie na najbliższym Walnym Zebraniu Członków wyborów na nieobsadzone funkcje.Walne Zebranie członków

§22.

1)       Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Towarzystwa.

2)      W Walnym Zebraniu Członków biorą udział:
a)  z głosem stanowiącym – członkowie zwyczajni

b)       z głosem doradczym – członkowie honorowi i wspierający oraz zaproszeni goście.

3)      O terminie, miejscu i porządku obrad Walnego Zebrania Członków powiadamia delegatów Zarząd co najmniej na 14 dni przed terminem zebrania.

 

§23.

1)       Walne Zebranie Członków może być zwyczajne lub nadzwyczajne.

2)       Walne Zebranie Członków obraduje wg uchwalonego przez siebie regulaminu obrad.

3)       Walne Zgromadzenie Członków zwyczajne jest zwoływane raz do roku przez Zarząd Towarzystwa.

 

§24.

1)       Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd:

a)   z własnej inicjatywy

b)       na wniosek Komisji Rewizyjnej,

c)       na pisemny wniosek, przedłożony przez co najmniej 1/ 3 członków Towarzystwa.

2)      Zarząd jest zobowiązany zwołać Walne Zebranie Członków w ciągu 2 miesięcy od daty otrzymania wniosku określonego w ust.1 lit. b i c.

 

 

§25.

1)      Uchwały Walnego Zebrania Członków zapadają w głosowaniu, bezwzględną większością głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania członków

2)       Uchwały zapadają w głosowaniu jawnym. Zebrani mogą uchwalić głosowanie tajne.

 

§26.


Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy:

1)    uchwalanie zmian statutu

2)     przeniesienie siedziby Towarzystwa

3)     uchwalanie głównych kierunków działania Towarzystwa

4)     uchwalanie regulaminów nie zastrzeżonych do właściwości innych władz Towarzystwa

5)     wybór i odwoływanie prezesa oraz pozostałych członków władz Towarzystwa

6)    rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu,

7)    rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań finansowych i merytorycznych z działalności Zarządu, sprawozdań Komisji Rewizyjnej oraz podejmowanie uchwał w przedmiocie udzielenia lub odmowy udzielenia absolutorium ustępującym władzom, na wniosek Komisji Rewizyjnej,

8)     nadawanie i pozbawianie godności członka honorowego Towarzystwa lub innego tytułu honorowego na wniosek Zarządu,

9)    podejmowanie uchwał w sprawie istotnego z punktu widzenia interesów Towarzystwa rozporządzania majątkiem Towarzystwa,

10)podejmowanie uchwał w innych sprawach wniesionych pod obrady,

11)podjęcie uchwały o rozwiązaniu Towarzystwa i przeznaczeniu jego majątku

12) uchwalanie wysokości składek członkowskich oraz innych świadczeń na rzecz Towarzystwa.

 

Zarząd

§27.


Zarząd będący najwyższą władzą Towarzystwa w okresie między Walnymi Zebraniami Członków, kieruje całokształtem działalności Towarzystwa, a za swoją pracę i działania odpowiada przed Walnym Zebraniem Członków.

 

§28.

 

1)       Zarząd składa się z 3-7 członków. Na swym pierwszym posiedzeniu Zarząd wybiera ze swego grona Prezesa, wiceprezesów, sekretarza i skarbnika.

1a.)  Członkowie Zarządu nie mogą być osobami skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe

2)       Prezes Towarzystwa kieruje pracami Zarządu.

3)       Zasady i tryb działania Zarządu ustala regulamin uchwalony przez Zarząd.

4)       Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niż 4 razy w roku.

5)       W razie długotrwałej niemożliwości pełnienia obowiązków przez prezesa, funkcję tę obejmuje na ten okres wiceprezes wyznaczony przez Zarząd.

 

§29.

1)      Zarząd do prowadzenia spraw Towarzystwa może zatrudniać kierownika biura oraz innych pracowników

2)       Zarząd uchwala zasady zatrudniania i wynagradzania pracowników, a także tworzy biuro.

3)       Biurem kieruje kierownik biura lub w czasie jego nieobecności zastępca kierownika biura.

4)       Szczegółowe zasady działania kierownika biura określa regulamin uchwalony przez Zarząd Towarzystwa.

 

 

 

§30.

1)       Do zakresu działań Zarządu należy:

a)  zwoływanie Walnego Zebrania Członków,

b)       realizacja programów i celów Towarzystwa oraz wykonywanie uchwał Walnego Zgromadzenia Członków,

c)        określanie szczegółowych kierunków działania Towarzystwa

d)       opracowywanie programów pracy Towarzystwa, regulaminów oraz rocznych sprawozdań z działalności i przedkładanie ich, w celu zatwierdzenia, Walnemu Zebraniu Członków

e)       opracowywanie preliminarza Towarzystwa oraz rocznych sprawozdań finansowych i przedkładanie ich, w celu zatwierdzenia, Walnemu Zebraniu Członków

f)        reprezentowanie Towarzystwa na zewnątrz

g)       wnioskowanie wysokości opłaty wpisowej i składek członkowskich

h)       zarządzanie majątkiem Towarzystwa

i)        uchwalanie regulaminów określonych przepisami szczegółowymi statutu

j)         podejmowanie uchwał o przynależności Towarzystwa do krajowych i międzynarodowych organizacji oraz delegowanie przedstawicieli Towarzystwa do tych organizacji i udział w wydarzeniach Międzynarodowych w kraju i za granicą.

k)       zawieranie porozumień o współpracy z organami administracji państwowej i władzami innych organizacji – w kraju i za granicą

l)         organizowanie i prowadzenie działalności gospodarczej w przypadku podjęcia uchwały przez Walne Zgromadzenie Członków o jej prowadzeniu

m)     zgłaszanie wniosku o nadanie przez Walne Zebranie Członków godności członka honorowego Towarzystwa

n)       składanie Walnemu Zebraniu Członków sprawozdań ze swojej działalności

2)      Od uchwał Zarządu w sprawach określonych w ust.1 pkt. g) przysługuje prawo odwołania do Walnego Zebrania Członków w terminie 30 dni od daty otrzymania uchwały Zarządu – za jego pośrednictwem. Odwołanie rozpatrywane jest na najbliższym Walnym Zebraniu Członków.

 

§31.

1)       Do rozpracowania poszczególnych problemów ekonomicznych, prawnych lub organizacyjnych związanych z działalnością statutową, Zarząd Towarzystwa może powoływać na okres swojej kadencji zespoły pomocnicze – komisje problemowe, określając ich skład, zadania oraz termin zakończenia poszczególnych prac.

2)       Powołane zespoły pomocnicze – komisje problemowe przedkładają Zarządowi sprawozdania ze swojej działalności oraz wnioski.

§32.


Posiedzenie Zarządu zwołuje prezes Zarządu z własnej inicjatywy lub na wniosek, co najmniej 1/ 2 ogólnej liczby członków Zarządu, w terminie 10 dni od daty zgłoszenia wniosku.

Komisja Rewizyjna

§33.


Komisja Rewizyjna jest władzą Towarzystwa powołaną do sprawowania kontroli nad jego działalnością.

§34.

1)       Komisja Rewizyjna składa się z trzech członków, którzy na pierwszym posiedzeniu wybierają ze swego grona przewodniczącego, zastępcę i sekretarza.

2)       Pierwszemu posiedzeniu Komisji Rewizyjnej przewodniczy najstarszy stażem w Towarzystwie członek tej Komisji.

3)       Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą być członkami organu zarządzającego ani pozostawać z nimi w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej.

4)       Komisja Rewizyjna konstytuuje się na pierwszym zebraniu wybierając ze swojego grona Przewodniczącego.

5)       Członkami Komisji Rewizyjnej nie mogą być osoby skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

6)       Członkowie Komisji Rewizyjnej mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w takim organie zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za rok poprzedni.

 

§35.

1)       Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej należy:

a) przeprowadzenie przynajmniej raz w roku kontroli działalności merytorycznej i finansowej Towarzystwa, z uwzględnieniem celowości, rzetelności, prawidłowości oraz zgodności z przepisami statutu i uchwałami władz Towarzystwa oraz ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

b) przedstawianie Zarządowi protokołów pokontrolnych wraz z wnioskami

c) prawo zwołania Walnego Zebrania Członków w razie nie zwołania go przez Zarząd w terminie lub trybie ustalonym w statucie Towarzystwa

d) prawo wnioskowania o zwołanie posiedzenia Zarządu, celem omówienia uwag, wniosków i zażaleń wynikających z kontroli wewnętrznej i zewnętrznej. Posiedzenie Zarządu w takim przypadku winno się odbyć nie później niż w terminie 14 dni od daty złożenia wniosku

e)uchwalenie własnego regulaminu działania

f) składanie Walnemu Zebraniu Członków sprawozdań ze swej działalności oraz zgłaszanie wniosków o udzielenie lub odmowę udzielenia absolutorium władzom Towarzystwa, bądź każdemu członkowi Zarządu oddzielnie

2)       Komisja Rewizyjna ma prawo domagania się od członków i władz Towarzystwa złożenia pisemnych lub ustnych wyjaśnień dotyczących kontrolowanych spraw.

 

§36.

1)       Członkowie Komisji Rewizyjnej mają prawo udziału, z głosem doradczym, w posiedzeniach Zarządu.

2)       Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pełnić innych funkcji we władzach Towarzystwa.

§37.


W przypadkach określonych w §24 ust.1 pkt. c) Walne Zebranie Członków winno być zwołane w terminie nie dłuższym niż 30 dni od daty zgłoszenia żądania, a zebranie Zarządu nie później niż w terminie 14 dni od daty zgłoszenia żądania.

 

Rozdział V
Organy doradcze


§38.


Zarząd może powoływać Komisje Programowe.

 

Rozdział VI
Majątek i fundusze


§39.

 

1)       Majątek Towarzystwa mogą stanowić nieruchomości, ruchomości i środki finansowe.

2)       Stowarzyszenie prowadzi działalność gospodarczą służącą realizacji celów statutowych. Cały dochód z działalności gospodarczej Towarzystwa przeznaczony jest na cele statutowe i nie może być przeznaczony do podziału między jego członków.

3)       Źródłami powstania majątku Towarzystwa są w szczególności:

a)       składki członkowskie

b)       dochody z nieruchomości i ruchomości stanowiących własność lub będących w użytkowaniu Towarzystwa

c)        dotacje,  granty, środki z funduszy publicznych

d)       darowizny, zapisy i spadki

e)       wpływy z działalności statutowej: odpłatnej i nieodpłatnej

f)        dochody z ofiarności publicznej

g)      dochody z prowadzonej działalności Gospodarczej

h)      odsetek z bankowych lokat

4)       Środki pieniężne niezależnie od źródeł ich pochodzenia, mogą być wyłącznie przechowywane w banku na koncie Towarzystwa. Wpłaty gotówkowe winny być, przy uwzględnieniu bieżących potrzeb, jak najszybciej przekazane na konto bankowe. Biuro Zarządu dysponuje zaliczkami na finansowanie bieżących zobowiązań Towarzystwa.

5)       Składki członkowskie Towarzystwa za dany rok powinny być wpłacone najpóźniej do końca I kwartału.

6)       Nowo przyjęci członkowie Towarzystwa wpłacają opłatę wpisową oraz pieniężną składkę członkowską w ciągu 14 dni od daty otrzymania zawiadomienia o przyjęciu do Towarzystwa.

7)       Towarzystwo prowadzi gospodarkę finansową oraz rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

8)         Walne Zebranie Członków może w drodze uchwały tworzyć fundusze celowe i określać zasady ich zasilania, wydatkowania oraz likwidacji.

9)      Decyzje w sprawie nabywania, zbywania i obciążania majątku Towarzystwa podejmuje Zarząd   

§40.

 

1)      Dla ważności uchwał, oświadczeń woli, pism i dokumentów, a zwłaszcza w przedmiocie praw i obowiązków majątkowych Towarzystwa wymagane są podpisy dwóch członków Zarządu, w tym prezesa.

2)       Zarząd w drodze uchwały może powołać pełnomocnika do podpisywania w jego imieniu dokumentów finansowo księgowych.

 

§41.

1)      Zabrania się udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Towarzystwa w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie, członkowie organów oraz pracownicy Towarzystwa pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”.

2)       Zabrania się przekazywania majątku Towarzystwa na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach.

3)       Zabrania się wykorzystywania majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego.

§42.


Towarzystwo może tworzyć spółki i fundacje oraz przystępować do już istniejących i korzystać z osiąganych dochodów na cele statutowe.

 

Rozdział VII
Zmiana statutu i rozwiązanie Towarzystwa


§43.

1)       Zmiana statutu oraz podjęcie uchwały o rozwiązaniu Towarzystwa przez Walne Zebranie Członków zapada w trybie przewidzianym w §25.

2)       Uchwalenie zmian w statucie oraz rozwiązanie Towarzystwa mogą być przedmiotem obrad Walnego Zebrania Członków wtedy, gdy sprawy te zostały umieszczone w porządku obrad Walnego Zebrania Członków. Do zawiadomienia określonego w §22 ust.3 należy załączyć projekty stosownych uchwał.

3)       Uchwalenie zmian w statucie wywiera skutki prawne od chwili uprawomocnienia się postanowienia sądu o rejestracji zmian.

4)       Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Towarzystwa, Walne Zebranie Członków określa sposób przeprowadzenia likwidacji oraz przeznaczenia majątku Towarzystwa kierując się literą prawa.

5)       W sprawach dotyczących rozwiązania i likwidacji Towarzystwa, nie uregulowanych w statucie, mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 roku. Prawo o stowarzyszeniach (tekst jednolity: Dz. U z 2001r. Nr 79, poz. 855).

 

 

 

Rozdział IX
Postanowienie końcowe


§44.
1. Statut wchodzi w życie po uprawomocnieniu się postanowienia sądu rejestrowego. Statut uchwalony został w dniu 16 grudnia 2010r.

 

Partnerzy


 

 

BIP

Muzeum Oręża Polskiego w Kołobrzegu na stronie internetowej oraz w publikacjach przetwarza dane osobowe – rozpowszechnia wizerunek osób uczestniczących w publicznych imprezach organizowanych przez Muzeum zgodnie z art. 81 ust. 1 Ustawy z dnia 04 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 666). Uczestnik imprezy może zażądać zaprzestania przetwarzania danych osobowych – rozpowszechniania wizerunku, poprzez zgłoszenie powyższego faktu w formie pisemnej do Muzeum.