Muzeum Oręża Polskiego poszukuje firm świadczących usługi hydrograficzne do wykonania pomiarów hydrograficznych w wyznaczonym obszarze wód morskich wokół Kołobrzegu.

 

Kołobrzeg, 24.05.2016. r.

Muzeum Oręża Polskiego w Kołobrzegu

ul. Armii Krajowej 13

78-100 Kołobrzeg

tel. +48 94 352-52-53

fax: +48 94 352-52-54

archeolog@muzeum.kolobrzeg.pl

www.muzeum.kolobrzeg.pl

 Zapytanie ofertowe

(dotyczy usługi pomiarów hydrograficznych)

 

I. ZAMAWIAJĄCY

Muzeum Oręża Polskiego w Kołobrzegu

ul. Armii Krajowej 13

78-100 Kołobrzeg

NIP: 671-020-02-72, REGON: 000282116

 

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

-          Przedmiotem zamówienia jest wykonanie pomiarów hydrograficznych w wyznaczonym obszarze wód morskich wokół Kołobrzegu.

 

-          Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

Pomiary dotyczą poszukiwania i lokalizacji podwodnych stanowisk archeologicznych na wodach morskich wokół wejścia do portu w Kołobrzegu. Wielkość obszaru badawczego: 4.000 m na 2.300 m (zał. 1).

Prace podzielone zostały na dwa etapy:

a)      całościowe pokrycie wyznaczonego obszaru badawczego w celu lokalizacji i określenia potencjalnych zabytkowych obiektów i stanowisk archeologicznych, z wykorzystaniem aparatury o optymalnym stosunku czasu do jakości dostarczonych danych,

b)      punktowe rozpoznanie hydroakustyczne namierzonych w trakcie poprzedniego etapu potencjalnych zabytkowych obiektów i stanowisk archeologicznych, przy wykorzystaniu aparatury hydroakustycznej o wysokiej rozdzielczości, pozwalająca na dostarczenie możliwie dokładnych danych o namierzonych obiektach oraz pojazd podwodny typu ROV, wyposażonym w kamerę do uzyskania dokumentacji video, w celu identyfikacji podwodnych obiektów.

Wymóg posiadania robota podwodnego typu ROV do precyzyjnego namierzania i prospekcji podwodnej jest konieczny, ze względu na możliwość występowania na badanym obszarze obiektów niebezpiecznych np. broni chemicznej, niewybuchów i niewypałów.

-          Specyfikacja usługi:

a)     prace w obu etapach prowadzone będą z dostarczonej przez zleceniodawcę jednostki pływającej,

b)     czas przeznaczony na realizację obu etapów: 10 dni roboczych (przewidziane po 5 dni na każdy etap). Ze względu na zmienność warunków atmosferycznych, konieczna jest dyspozycyjność we wskazanym terminie wykonania usługi do momentu wykonania całości prac),

c)      dane pozyskane z pomiarów dostarczone zostaną w formie zgeoreferowanych obrazów rastrowych,

d)     w przypadku etapu drugiego konieczne jest również uzyskanie materiału wideo w celu dokładniejszej identyfikacji namierzonych obiektów.

-        Wykonawca powinien spełniać następujące kryteria:

i.          posiadać uprawnienia zawodowe w kwestii wykonywania pomiarów hydrograficznych (dyplom Hydrografa kat. A),

ii.        posiadać co najmniej 3-letnie, udokumentowane, doświadczenie w wykonywaniu pomiarów hydrograficznych, w tym wykazać się udziałem w przeciągu ostatnich 2 lat, w co najmniej 2 projektach związanych z podwodnymi badaniami archeologicznymi lub poszukiwaniem stanowisk wrakowych.

 

III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

         Termin wykonania przedmiotu zamówienia: od 13.06.2016 do 29.07.2016 r.

IV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

                Złożona oferta cenowa powinna zawierać:

-          nazwę i adres oferenta, numer telefonu, numer NIP

-          datę sporządzenia,

-          cenę całkowitą netto i brutto,

-          propozycja sposobu wykonania usługi w obu etapach

-          specyfikację przeznaczonego do prac w obu etapach sprzętu,

-          udokumentowane doświadczenie w usługach hydrograficznych,

-          termin ważności oferty,

-          warunki i termin płatności.

 

V. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

1.      Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: poczty elektronicznej na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

2.      Termin przesyłania ofert upływa w dniu 30.05.2016 r.

3.      W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

 

VI. OCENA OFERT

                Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:

                1 - Cena 100%.

 

VII. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi Oferentów za pomocą poczty elektronicznej.

 

VIII. DODATKOWE INFORMACJE

Dodatkowych informacji udziela Pan Michał Grabowski, Archeolog, pod numerem telefonu:
(094) 352-52-53 oraz adresem email:
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  

 

Z góry dziękujemy za nadesłane oferty.

Partnerzy


 

 

BIP

Muzeum Oręża Polskiego w Kołobrzegu na stronie internetowej oraz w publikacjach przetwarza dane osobowe – rozpowszechnia wizerunek osób uczestniczących w publicznych imprezach organizowanych przez Muzeum zgodnie z art. 81 ust. 1 Ustawy z dnia 04 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 666). Uczestnik imprezy może zażądać zaprzestania przetwarzania danych osobowych – rozpowszechniania wizerunku, poprzez zgłoszenie powyższego faktu w formie pisemnej do Muzeum.