Informujemy, iż rozstrzygnięty został przetarg na świadczenie usług ochrony w muzeum.

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 w przetargu nieograniczonym pn.:

Świadczenie usług ochrony osób i mienia w Muzeum Oręża Polskiego w Kołobrzegu

 

Na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1) i 4) ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) zawiadamiam, że został rozstrzygnięty przetarg nieograniczony na ww. zadanie i dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty.

Zamawiający dokonał oceny i porównania złożonych ofert niepodlegających odrzuceniu. Zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia przy wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający kierował się kryterium ceny – 100 %.

W prowadzonym postępowaniu przetargowym zostały złożone dwie oferty.

Numer oferty

Nazwa i adres Wykonawcy

Cena brutto

Punktacja procentowa

1.

Agencja Ochrony

„SZABEL” Sp. z o.o. ZPCHr

ul. Morska 11

75-212 Koszalin

 

Wykonawca wykluczony

 

467.937,76 zł                     0,00 %

2.

Agencja Ochrony

„LEX-CRIMEN” Sp. z o.o.

ul. Brzozowa 27

75-136 Koszalin

310.202.36 zł

100,00 %

Odrzucono ofert: Numer 1 (słownie: pierwszą)

Dokonano wyboru oferty nr 2 złożonej przez Agencję Ochrony „Lex-Crimen” Sp. o.o., ul. Brzozowa 27, 75-136 Koszalin.

W ocenie komisji przetargowej oferta nr 2 uznana została za najkorzystniejszą cenowo, Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, oferta jest zgodna w swej treści z treścią SIWZ i uzyskała 100 punktów w kryterium oceny: cena 100%.

Termin, po upływie którego umowa w sprawie zamówienia publicznego z wyłonionym Wykonawcą będzie mogła być zawarta zgodnie z art. 94 ust.1 pkt. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych to 31 marca 2014 r.

 

 

Zawiadomienie o wykluczeniu wykonawcy Agencja Ochrony „SZABEL” Sp. z o.o. ZPCHr

z postępowania i odrzuceniu oferty

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3 Ustawy prawo zamówień publicznych Zamawiający zawiadamia o wykluczeniu Wykonawcy: Agencja Ochrony „SZABEL” Sp. z o.o. ZPCHr, ul. Morska 11, 75-212 Koszalin z postępowania publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na Świadczenie usług ochrony osób i mienia w Muzeum Oręża Polskiego w Kołobrzegu na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 2 ustawy.

Uzasadnienie faktyczne i prawne

Wykonawca Agencja Ochrony „SZABEL” Sp. z o.o. ZPCHr nie przedłożył wraz z ofertą w żadnej formie wymaganego zgodnie z Rozdziałem IX SIWZ wadium.

Należy zatem uznać, iż zachodzi przesłanka do wykluczenia Wykonawcy ze względu na zajście okoliczności opisanych w art. 24 ust. 2 pkt 2 Ustawy. Zgodnie z art. 24 ust. 2 pkt 2 Ustawy, Zamawiający obowiązany jest do wykluczenia Wykonawcy, jeżeli nie wniósł on wadium do upływu terminu składania ofert.

Zgodnie z art. 24 ust. 4 Ustawy ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

 

Zawiadomienie- w wersji pdf

 

Partnerzy


 

 

BIP

Muzeum Oręża Polskiego w Kołobrzegu na stronie internetowej oraz w publikacjach przetwarza dane osobowe – rozpowszechnia wizerunek osób uczestniczących w publicznych imprezach organizowanych przez Muzeum zgodnie z art. 81 ust. 1 Ustawy z dnia 04 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 666). Uczestnik imprezy może zażądać zaprzestania przetwarzania danych osobowych – rozpowszechniania wizerunku, poprzez zgłoszenie powyższego faktu w formie pisemnej do Muzeum.