ekspozycja  w formie studyjnej - muzealia nieeksponowane na wystawach głównych Muzeum.

 

KOLEKCJA LOTNICZA MUZEUM

– jeden z większych zbiorów samolotów w Polsce. Obecnie Muzeum posiada 12 statków powietrznych ( 11 samolotów, 1 śmigłowiec):

samoloty LIM-2, SU-22 (2 szt), TS-11 ISKRA (3 szt), MIG-19, PZL IRYDA, TS-8 BIES, IŁ-28, PO-2(CSS-13), śmigłowiec SM-2, 

-  kolekcja silników lotniczych ( 5szt),

- elementy wyposażenia lotniczego ( pozostałości z : Focke Wulf 190, B-17, Messerschmit, Dornier Do-24, V-1)

- inne: mundury, radiostacje, wyposażenie etc.

 

Obecnie hangar funkcjonuje jako magazyn eksponatów wielkogabarytowych, użyczony bezpłatnie przez Gminę Trzebiatów i Fundację Fort - Rogowo. W magazynie są zabezpieczone samoloty przekazane do Muzeum na mocy rozporządzenia MON w latach 2009-2011r ( w ramach umowy: monitoring, ochrona osobowa, opieka nad zbiorami)

Magazynowanie muzealiów

Podstawą prawną do magazynowania zabytków jest Ustawa o Muzeach z dnia 21 listopada 1996 (DZ.U.1997 nr 5 poz 24, z pozn zm.), art. 2 pkt 3- o treści:

Muzeum realizuje cele określone w art. 1, w szczególności przez:

pkt2 przechowywanie gromadzonych zabytków, w warunkach zapewniających im właściwy stan zachowania i bezpieczeństwo, oraz magazynowanie ich w sposób dostępny do celów naukowych.

 

Dodatkowo podstawę prawną w ochronie zabytków zastosowanie ma Ustawa z dnia 23 lipca 2003r o Ochronie Zabytków i Opiece nad Zabytkami ( DZ.U. 2003 nr 162, poz 1568 z pozn zm.) –  art. 4  o treści:

Ochrona zabytków polega, w szczególności, na podejmowaniu przez organy administracji publicznej działań mających na celu:

1) zapewnienie warunków prawnych, organizacyjnych i finansowych umożliwiających trwałe zachowanie zabytków oraz ich zagospodarowanie i utrzymanie;

2) zapobieganie zagrożeniom mogącym spowodować uszczerbek dla wartości zabytków;

3) udaremnianie niszczenia i niewłaściwego korzystania z zabytków;

4) przeciwdziałanie kradzieży, zaginięciu lub nielegalnemu wywozowi zabytków za granicę;

 

 art. 5 w/w ustawy, o treści:

Opieka nad zabytkiem sprawowana przez jego właściciela lub posiadacza polega, w szczególności, na zapewnieniu warunków:

3) zabezpieczenia i utrzymania zabytku oraz jego otoczenia w jak najlepszym stanie;

4) korzystania z zabytku w sposób zapewniający trwałe zachowanie jego wartości;

 

 

 

Partnerzy


 

 

BIP

Muzeum Oręża Polskiego w Kołobrzegu na stronie internetowej oraz w publikacjach przetwarza dane osobowe – rozpowszechnia wizerunek osób uczestniczących w publicznych imprezach organizowanych przez Muzeum zgodnie z art. 81 ust. 1 Ustawy z dnia 04 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 666). Uczestnik imprezy może zażądać zaprzestania przetwarzania danych osobowych – rozpowszechniania wizerunku, poprzez zgłoszenie powyższego faktu w formie pisemnej do Muzeum.